Privacyverklaring Dyna Chi Balans

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:
Dyna Chi Balans, praktijk voor shiatsu therapie en massage verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt om uw Patiënten Dossier goed te vormen en bij te houden.

Dyna Chi Balans wil graag dat uw persoonlijke gegevens correct en veilig worden gebruikt. Ik hanteer daarvoor de AVG richtlijnen (23 mei 2018) voor mijn Privacy regels. Deze zijn ook getoetst conform de AVG regels.

 1. Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt door uw persoonsgegevens aan mij te verstrekken. Ik zal uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en volgens de wettelijke eisen die daarvoor gelden nu en in de toekomst.
 2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop ik uw persoonsgegevens gebruik. Ik zal steeds transparant met u communiceren over welke informatie ik verzamel, wat ik ermee doe, met wie ik de informatie deel en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  Bescherming persoonsgegevens : Ik zal alle redelijke en wettelijke verordeningen opvolgen om uw persoonlijke informatie tegen misbruik te beschermen en deze optimaal te beveiligen. zie ook hieronder bij “Beveiliging”.
 3. Ik zal voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving (AVG 2018) en ik zal samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zal ik handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

 

Privacy reglement Dyna Chi Balans

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dyna Chi Balans verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en Achternaam, Voorletters, Burger Service Nummer ( BSN ) ,  Geslacht , Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Huisarts, Polisnummer. Zorgverzekering , eventuele Aanvullende verzekering en Legitimatiegegevens, gegevens van belang voor de diagnostiek en/of behandeling TCM (traditionele Chinese geneeskunde).

Waarom ik gegevens nodig heb:
Dyna Chi Balans verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het leveren van een diagnostiek en/of behandeling TCM (traditionele Chinese geneeskunde) volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiëntgegevens   
(wettelijke legitimatieplicht) en om uw verzekeringsrecht te kunnen toetsen.
 • U of uw (huis)arts en eventuele medische specialisten (waar u onder behandeling bent) te kunnen contacten en of te informeren indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling (alleen na uw toestemming via toestemmingsverklaring).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte en besproken behandelplan.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
 • Dyna Chi Balans, praktijk voor Shiatsu therapie en massage verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor communicatie met uw zorgverzekering.

Websitebezoek Dyna Chi Balans:
Dyna Chi Balans gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Mailverkeer met Dyna Chi Balans:
U kunt een mail sturen aan info@dynachibalans met uw verzoek zoals; afspraak maken, terugbel verzoek, informatie of een ander onderwerp. Het is verstandig in deze mail geen persoonlijke gegevens te vermelden.

Hoe lang dient Dyna Chi Balans uw gegevens te bewaren:
Dyna Chi Balans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn(en) (van medische gegevens) zijn wettelijke vastgesteld op 15 jaar.
Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen uit mijn systeem (wet 2020). Dat betekent wel dat ik dan bij een eventuele vervolgbehandeling of vraag geen informatie meer beschikbaar heb over u. Ik heb daarvoor een speciaal formulier dat u na identificatie kunt invullen met uw verzoek.

Delen met anderen:
Dyna Chi Balans verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals mijn bowkhouder), sluit ik een zogenaamde wettelijke verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dynachibalans . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, zal ik daarna contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Verder vraag ik u dan zich te komen identificeren in de praktijk met uw identiteitsbewijs, om zo zeker te stellen dat u degene bent die u zegt te zijn. Dyna Chi Balans zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  U dient het verzoek ook persoonlijk te ondertekenen in de praktijk.

Beveiliging:
Dyna Chi Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.

Dyna Chi Balans heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
 • Software-updates zijn en worden altijd per direct geactualiseerd.
 • Werken met beveiligde zorgmail.
 • De persoonsgegevens en software voor het Digitale Patienten Dossier staan (programma I-Needle voor TCM therapeuten) op een beveiligde server bij onze software leverancier in een beveiligde omgeving. Daar wordt ook gezorgd voor een veilige back-up van alle data van Dyna Chi Balans. Ik werk via een VPN (beveiligde verbinding) on-line in het data patiënten systeem.
  In de praktijk worden nagenoeg geen persoonlijke informatie bewaard. Indien deze er toch is (tijdelijk voor het inscannen naar de beveiligde omgeving) dan ligt deze achter slot en grendel opgeborgen. Ik streef ernaar zo weinig mogelijk analoge (papieren) informatie in de praktijk te hebben.

Uw TCM registertherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens (AVG 2018), de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement:
Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw TCM registertherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. (AVG 2018) Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Elke nieuwe patiënt, of ouders bij minderjarige kinderen, moet(en) een toestemmingsverklaring ondertekenen. In deze toestemmingsverklaring verklaart de patiënt (of ouders) zich akkoord met het verwerken van zijn of haar gegevens (of van het kind) in het belang van de behandeling.
Deze verklaring zal na ondertekening worden ingescand in het beveiligde computersysteem. De verklaring op papier wordt door ons door de papiervernietiger gehaald. Op deze wijze zijn desbetreffende verklaringen veilig en alleen digitaal toegankelijk.
 • Behalve de TCM registertherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en hebben daarvoor een document ondertekent.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende TCM registertherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Ook kunt u verzoeken uw gegevens te verwijderen. Ik heb daarvoor een speciaal formulier dat u na identificatie kunt invullen met uw verzoek.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.
 • Ten einde de TCM verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Een aantal zorgverzekeraars willen graag dat hun patiënten enquêtes invullen over de genoten zorg van bv uw TCM registertherapeut. Ik vraag u altijd of wij u daarvoor mogen benaderen namens uw zorgverzekeraar. Indien u daar geen bezwaar tegen heeft ontvangt u een mail met het verzoek de enquête in te vullen. Uiteraard kunt u te alle tijden alsnog beslissen of u dat ook daadwerkelijk wilt.
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw TCM registertherapeut.
 • Wanneer het voor het wetenschappelijk onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Dit is de wettelijke bewaartermijn waar wij als beroepsgroep aan moeten voldoen.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Op de website en in de wachtkamer kunt u onze klachtenregeling terug vinden.